Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

pre kupujúcich podnikateľov

(zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Predávajúci:

OBCHODNÉ MENO: JANEX RS s. r. o.,
SÍDLO: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 42525/S
Zastúpená: Jánom Jakabšicom, konateľom spoločnosti

IČO: 54243572
DIČ: 2121605673
IČ DPH: SK2121605673

NÁZOV BANKY: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK39 0900 0000 0051 8562 8904
SWIFT/BIC: GIBASKBX

E-mail: janex1@centrum.sk

Telefónne číslo: +421 905 865 200

Poštová adresa: Janex RS, s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Prevádzka: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Webová stránka: https://kozmetikabizuteria.sk/

(ďalej len „Predávajúci“)

Zodpovednosť predávajúceho za vady, práva kupujúceho z vadného plnenia, postup pri reklamácii:

1. Na vybavovanie reklamácií kupujúceho podnikateľa sa vzťahuje tento reklamačný poriadok a Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov.

2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim podnikateľom od Predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho https://kozmetikabizuteria.sk/. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

3. Predávajúci zodpovedá za chyby alebo vady (ďalej tiež ako „chyby“) tovaru. Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť v odtieni farby v skutočnosti a na zobrazení. Kupujúci podnikateľ je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho bezodkladne.

4. Kupujúci podnikateľ má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

5. Kupujúci podnikateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď po prevzatí tovaru. Uplatniť nároky z chýb si môže ak preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V takom prípade mu bude tovar vymenený.

6. Kupujúci podnikateľ na reklamovaný tovar vyplní reklamačný formulár (ak sa na výmene tovaru nedohodne inak, napr. telefonicky alebo mailom), a priloží ho ku reklamovanému tovaru, vrátane jeho príslušenstva, dokumentácie, návodu a ďalších dokladov, ktoré boli potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, vrátane záručného listu, ak bol dodaný výrobcom.

Reklamačný formulár je prílohou tohto reklamačného poriadku.

7. Kupujúci podnikateľ je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho podnikateľa k Predávajúcemu hradí kupujúci podnikateľ. Poštovné a iné poplatky sa v rámci reklamačného konania nevracajú. Predávajúci odporúča kupujúcemu podnikateľovi zásielku s reklamovaným tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

Odkaz na reklamačný formulár

8. Kupujúci podnikateľ je povinný reklamovať chyby alebo vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Opodstatnené reklamácie Predávajúci vybavuje neodkladne. Lehota na vybavenie reklamácie v zložitých prípadoch je 60 dní.

9. Kupujúci podnikateľ nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby alebo vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

11. Nárok na uplatnenie záruky predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu podnikateľovi zaniká:
i.) ak nebol predložený tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a ďalších dokladov, ktoré boli potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, záručného listu, ak bol dodaný výrobcom a dokladu o zaplatení tovaru, ktorý je predmetom zmluvy,
ii.) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
iii.) uplynutím záručnej doby tovaru,
iv.) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim podnikateľom,
v.) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu na používanie tovaru,
vi.) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
vii.) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
viii.) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
ix.) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
x.) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
xi.) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
xii.) bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
Nárok na uplatnenie záruky predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu podnikateľovi zaniká pri naplnení čo i len jedného bodu.

12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
i.) odovzdaním opraveného tovaru,
ii.) výmenou tovaru,
iii.) vrátením kúpnej ceny tovaru,
iv.) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
v.) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
vi.) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru, avšak iba na tento vymenený tovar.

13. Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je kupujúci podnikateľ pre konkrétne prípady oboznámený s inou záručnou dobou. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.). Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci podnikateľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

14. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky podmienky podľa bodu 6. tohto reklamačného poriadku súčasne, vrátane doručenia správne vyplneného a podpísaného reklamačného formulára kupujúcim podnikateľom.

15. Ak ide o chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka, a ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s kupujúcim podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

16. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, môže kupujúci podnikateľ:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

17. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 16. tohto reklamačného poriadku kupujúcemu podnikateľovi patrí, len ak ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci podnikateľ meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci podnikateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci podnikateľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

18. Ak kupujúci podnikateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote podľa bodu 17. tohto reklamačného poriadku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

19. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci podnikateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci podnikateľ neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je Predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu podnikateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov.

20. Ak kupujúci podnikateľ požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel Predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody, ak sa nedohodnú inak.

21. Dokiaľ kupujúci neurčí dodatočnú primeranú lehotu podľa predchádzajúceho bodu alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže Predávajúci oznámiť kupujúcemu podnikateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci podnikateľ bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 20. tohto reklamačného poriadku.

22. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodov 20. alebo 21. tohto reklamačného poriadku, môže kupujúci podnikateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 20 alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci podnikateľ bez súhlasu Predávajúceho meniť.

23. Na účely týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v reklamačnom formulári.

25. Oprávnenie kupujúceho podnikateľa na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto Obchodných podmienok pre podnikateľa, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci podnikateľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

Odkaz na reklamačný formulár

V Rimavskej Sobote dňa 15.06.2022

Ján Jakabšic, konateľ