Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SUBJEKTY, KTORÉ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky pre podnikateľov") stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho, a Kupujúceho, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (tiež ako „kupujúci podnikateľ"), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho, s názvom https://kozmetikabizuteria.sk/.

Predávajúci:

OBCHODNÉ MENO: JANEX RS s. r. o.,
SÍDLO: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 42525/S
Zastúpená: Jánom Jakabšicom, konateľom spoločnosti

IČO: 54243572
DIČ: 2121605673
IČ DPH: SK2121605673

NÁZOV BANKY: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK39 0900 0000 0051 8562 8904
SWIFT/BIC: GIBASKBX

E-mail: janex1@centrum.sk

Telefónne číslo: +421 905 865 200

Poštová adresa: Janex RS, s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Prevádzka: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Webová stránka: https://kozmetikabizuteria.sk/

(ďalej len „Predávajúci“)

Článok I.
1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Kupujúcim podnikateľom sa v zmysle Obchodných podmienok pre podnikateľov rozumie každá osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Kupujúcim podnikateľom je najmä osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.2. Kupujúci podnikateľ pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom, a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

1.3. Kupujúci podnikateľ berie na vedomie, že podmienky odstúpenia od zmluvy, záruky a samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach pre podnikateľov sú odlišné od tých, ktoré sú určené pre spotrebiteľov.

1.4. Obchodné podmienky pre podnikateľov sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak Predávajúci a kupujúci podnikateľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Článok II.
Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho Predávajúcim vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky s povinnosťou platby na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "Objednávka"). Prijatie objednávky je Predávajúcim potvrdené vzápätí po jej odoslaní, spätným mailom na emailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky. Za uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje záväzné potvrdenie alebo expedícia objednaného tovaru v lehote do dvoch pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky.

2.2. Záväzné akceptovanie objednávky a expedíciu tovaru vykoná Predávajúci spravidla v nasledujúci deň po jej prijatí, najneskôr však v lehote do dvoch pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky kupujúcim. Pri čerpaní dovolenky, alebo iných nepredvídaných udalostí sa môže lehota o pár dní predĺžiť, o čom bude kupujúci informovaný e-mailom, alebo SMS. Pri vypredaní skladových zásob, Predávajúci oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, a dohodne sa s ním na inom spôsobe vybavenia objednávky, ako bol zadaný pri Objednávke. Ak nedôjde k dohode, Predávajúci zašle na e-mail kupujúceho správu, že Objednávku neakceptuje a bola vzhľadom na vypredanie skladových zásob stornovaná.

2.3. Elektronická pošta Predávajúceho, zaslaná na emailovú adresu kupujúceho po odoslaní jeho objednávky, označená ako „Oznámenie o prijatí objednávky“, „Prijatie objednávky“, „Návrh na zmenu objednávky“ a pod. nemá účinky záväzného akceptovania návrhu t.j. uzavretia kúpnej zmluvy, ale má len informatívny charakter príp. je novým návrhom Predávajúceho. V prípade ak Predávajúci pred uzavretím zmluvy t.j. pred zaslaním záväzného akceptovania návrhu zašle kupujúcemu návrh na zmenu objednávky, kúpna zmluva v zmysle tohto návrhu môže byť uzavretá len v prípade, ak Kupujúci takto zmenený návrh akceptuje.

2.4. Predaj akciového tovaru sa na internetovej stránke Predávajúceho spravuje okrem týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov aj záväznými podmienkami príslušnej akcie (napríklad, že na akciový tovar sa nevzťahujú ďalšie zľavy a pod..).

2.5. Kupujúci má právo stornovať záväzne odoslanú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru. V prípade stornovania objednávky, ktorá bola už vyexpedovaná, alebo ak kupujúci podnikateľ nevyzdvihne objednaný tovar, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, je kupujúci podnikateľ povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá Predávajúcemu vznikla konaním kupujúceho podnikateľa.

Článok III.
Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný najmä:
i. po uzatvorení zmluvy t.j. po záväznom akceptovaní objednávky dodať kupujúcemu podnikateľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
ii. zabezpečiť, aby predmetný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
iii. doručiť kupujúcemu podnikateľovi (v elektronickej alebo fyzickej podobe) všetky podklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho podnikateľa za objednaný tovar.

3.3. Pri osobnom odbere tovaru má Predávajúci právo overiť totožnosť kupujúceho podnikateľa alebo osoby poverenej k odberu tovaru, príp. predložením potvrdzujúceho emailu o akceptovaní objednávky a to za účelom jeho identifikácie t.j. či sa tovar skutočne odovzdáva osobe, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu.

Článok IV.
Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci podnikateľ je povinný najmä:
i. uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak sú vyúčtované,
ii. prevziať objednaný alebo zaplatený tovar,
iii. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci podnikateľ má právo na doručenie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Článok V.
Dodacie a platobné podmienky

5.1. Predávajúci ponúka tovar podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. Vzory sú zobrazené v skutočnej podobe.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy, v lehote do 7 pracovných dní prostredníctvom prepravcu. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom, alebo prostredníctvom SMS. Pri čerpaní celofiremnej dovolenky, ktorá je na stránke vyznačená, sa objednávka vybaví do 3 pracovných dní po jej skončení. Cena za doručenie jednej objednávky na dobierku je zobrazovaná na internetovej stránke. Platbu za tovar vykoná kupujúci podnikateľ v termíne splatnosti na účet Predávajúceho. Pri osobnom odbere prostredníctvom pokladne.

5.3. Kupujúci podnikateľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho podnikateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci podnikateľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme, Predávajúci má právo uplatňovať si u kupujúceho podnikateľa zodpovednosť za škodu, ktorá Predávajúcemu konaním kupujúceho podnikateľa vznikla. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci podnikateľ povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4. V prípade, ak Predávajúci zabezpečí prepravu tovaru kupujúcemu podnikateľovi na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim podnikateľom, kupujúci podnikateľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý:
- keď kupujúci podnikateľ alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar; alebo
- keď kupujúci podnikateľ alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo
- keď kupujúci podnikateľ alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).

5.5. Kupujúci podnikateľ vo vlastnom záujme, za prítomnosti prepravcu, skontroluje obal tovaru a bezprostredne po prevzatí aj samotný tovar. V prípade, že kupujúci podnikateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim podnikateľom je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru spísať záznam s prepravcom o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.

5.6. Kupujúci podnikateľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok a po poskytnutí primeranej lehoty na opätovné doručenie tovaru, odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu podnikateľovi už zaplatenú kúpnu cenu.

5.7. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť spôsobom zvoleným v objednávke z nasledovných možností: Platba v hotovosti, na dobierku, v ojedinelých prípadoch po dohode s predávajúcim Platbou prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho pred odoslaním objednávky.

5.8. Kupujúci podnikateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

5.9. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu podnikateľovi za oneskorené dodanie tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho podnikateľa), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby).

Článok VI.
Kúpna cena

6.1. Kupujúci podnikateľ je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak sú účtované (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu alebo vkladom na účet Predávajúceho, hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo v hotovosti, ak tovar prevezme v mieste podnikania Predávajúceho.

6.2. Ak kupujúci podnikateľ uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

6.3. Kupujúci podnikateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar najneskôr v lehote uvedenej na faktúre, a pri osobnom prevzatí aj v hotovosti.

6.4. Akciové ceny sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo objednaného tovaru, prechádza na kupujúceho podnikateľa úplným zaplatením kúpnej ceny.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho podnikateľa úplným zaplatením kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok VIII.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby alebo vady (ďalej ako „chyby“) tovaru.

8.2. Na vybavovanie reklamácií kupujúceho podnikateľa sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky pre podnikateľov.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim podnikateľom od Predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.4. Kupujúci podnikateľ má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

8.5. Kupujúcemu podnikateľovi sa odporúča vykonať prehliadku tovaru ihneď po prevzatí tovaru. Uplatniť si nároky z chýb zistených po tejto prehliadke môže ak preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V obidvoch prípadoch mu bude tovar vymenený. Ak Predávajúci tovar nemôže vymeniť, vráti kupujúcemu podnikateľovi cenu reklamovaného tovaru.

8.6. Pri podaní reklamácie kupujúci podnikateľ podáva u Predávajúceho vyplnený Reklamačný formulár, spolu s reklamovaným tovarom , vrátane
- jeho príslušenstva,
- dokumentácie, návodu a ďalších dokladov, ktoré boli potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru,
- záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a
- dokladom o zaplatení tovaru, ktorý je predmetom zmluvy,
a to poštou, kuriérom na adrese sídla Predávajúceho.
Reklamačný formulár spolu s reklamačnými podmienkami je uvedený na webovej stránke https://kozmetikabizuteria.sk/, alebo pri vytvorení a zaslaní objednávky bol zaslaný potvrdzujúcim e-mailom na kupujúceho e-mail odkaz Reklamačné podmienky a reklamačný formulár.

8.7. Kupujúci podnikateľ je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho podnikateľa k Predávajúcemu hradí kupujúci podnikateľ. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamovaný tovar sa nezasiela na dobierku.

8.8. Kupujúci podnikateľ je povinný reklamovať chyby alebo vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Na vybavenie reklamácie kupujúceho podnikateľa sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre kupujúcich podnikateľov je 60 dní.

8.9. Kupujúci podnikateľ nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.10. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby alebo vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

8.11. Nárok na uplatnenie záruky predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu podnikateľovi zaniká:
i.) ak nebol predložený tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a ďalších dokladov, ktoré boli potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, záručného listu, ak bol dodaný výrobcom a dokladu o zaplatení tovaru, ktorý je predmetom zmluvy,
ii.) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
iii.) uplynutím záručnej doby tovaru,
iv.) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim podnikateľom,
v.) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu na používanie tovaru,
vi.) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
vii.) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
viii.) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
ix.) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
x.) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
xi.) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
xii.) bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
Vyššie uvedené body nemusia byť splnené súčasne; nárok na uplatnenie záruky predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu podnikateľovi zaniká pri naplnení čo i len jedného bodu.

8.12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
i.) odovzdaním opraveného tovaru,
ii.) výmenou tovaru,
iii.) vrátením kúpnej ceny tovaru,
iv.) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
v.) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
vi.) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, avšak iba na tento nový tovar.

8.13. Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je kupujúci podnikateľ pre konkrétne prípady oboznámený s inou záručnou dobou. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.). Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci podnikateľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.14. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky podmienky podľa bodu 8.6. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov súčasne, vrátane doručenia správne vyplneného a podpísaného reklamačného formulára kupujúcim podnikateľom.

8.15. Ak ide o chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s kupujúcim podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

8.16. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, môže kupujúci podnikateľ:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

8.17. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8.16. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov kupujúcemu podnikateľovi patrí, len ak ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci podnikateľ meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci podnikateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci podnikateľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.18. Ak kupujúci podnikateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote podľa bodu 8.17. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.19. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci podnikateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Predávajúci je povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru.

8.20. Ak kupujúci podnikateľ požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel Predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody, ak sa nedohodnú inak.

8.21. Dokiaľ kupujúci neurčí dodatočnú primeranú lehotu podľa predchádzajúceho bodu alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže Predávajúci oznámiť kupujúcemu podnikateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci podnikateľ bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 8.20. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov.

8.22. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodov 8.20. alebo 8.21. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov, môže kupujúci podnikateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 8.20 alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci podnikateľ bez súhlasu Predávajúceho meniť.

8.23. Na účely týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

8.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v reklamačnom formulári.

8.25. Oprávnenie kupujúceho podnikateľa na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto Obchodných podmienok pre podnikateľa, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci podnikateľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

Článok IX.
Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa pravidiel uvedených v dokumente Ochrana údajov a cookies.

Článok X.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru u výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu podnikateľovi v lehote alebo cene určenej týmito Obchodnými podmienkami pre podnikateľov a pod. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho podnikateľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu, ak za tovar zaplatil vopred, a to spôsobom akým kupujúci podnikateľ cenu uhradil, v lehote 5 dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade,
- ak kupujúci podnikateľ neprevzal tovar od kuriéra, hoci tak mohol urobiť, alebo
- ak kupujúci podnikateľ nezaplatil celú kúpnu cenu v lehote do 15 pracovných dní po uplynutí splatnosti.

10.2. Kupujúci podnikateľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa Článku VIII. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov a v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.2. Tieto Obchodné podmienky pre podnikateľov nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu podnikateľovi odoslaním jeho záväznej elektronickej objednávky s povinnosťou platby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V Rimavskej Sobote dňa 15.06.2022

Ján Jakabšic, konateľ